Cykl Kontrola Podatkowa – 7 dni na rozpoczęcie kontroli

Teoria – czyli co mówią przepisy i co muszę wiedzieć:

Nie wszyscy wiemy, że gdy puka do naszych drzwi inspektor z urzędu skarbowego albo z urzędu kontroli skarbowej i komunikuje nam o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, to możemy mu powiedzieć, że może nas odwiedzić … ale dopiero za 7 dni.

Przepisy Ordynacji podatkowej przewidują bowiem, że o kontroli podatkowej organ kontroli ma obowiązek powiadomić podatnika. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej zawiera:

 • oznaczenie organu;
 • datę i miejsce wystawienia;
 • oznaczenie kontrolowanego;
 • wskazanie zakresu kontroli;
 • pouczenie o prawie złożenia korekty deklaracji;
 • podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia.

PAMIĘTAJ!

Nie musisz przyjmować kontrolujących, gdy tylko pojawią się z informacją, że zamierzają skontrolować Twoje rozliczenia. Masz prawo zaprosić kontrolujących za 7 dni.

UWAGA!

Czas na przygotowanie się do kontroli podatkowej wynosi w takim przypadku minimum 7 dni. O tym co możesz zrobić w tym terminie czytaj w kolejnym wpisie.

UWAGA!

Nie będzie czasu na przygotowanie się do kontroli, gdy podatnik wyrazi zgodę na przeprowadzenie kontroli przed upływem 7 dnia od dnia zawiadomienia.

Kontrola może być bowiem wszczęta w terminie od 7 dnia do 30 dnia licząc od dnia doręczenia zawiadomienia, chyba że podatnik wyrazi zgodę na przeprowadzenie kontroli przed upływem 7 dnia od dnia zawiadomienia. Zgoda podatnika musi być wyrażona na piśmie.

Jeżeli kontrola podatkowa nie zostanie wszczęta do 30 dnia od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, to wszczęcie kontroli po tym terminie wymaga kolejnego skutecznego powiadomienia podatnika.

PAMIĘTAJ!

Gdy kontrolujący nie zdążą wszcząć kontroli w terminie 30 dni od dnia, w którym zawiadomili Ciebie o wszczęciu kontroli, to muszą Ciebie jeszcze raz zawiadomić o zamiarze wszczęcia kontroli.

Są jednak sytuacje, w których organ kontroli nie ma obowiązku zawiadomić o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej.

Nie zostaniemy uprzedzeni o zamiarze wszczęcia kontroli, jeżeli kontrola:

 • dotyczy zasadności zwrotu podatku VAT,
 • ma być wszczęta na żądanie organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • dotyczy tzw. nieujawnionych źródeł dochodów,
 • dotyczy niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej,
 • ma być podjęta w oparciu o informacje uzyskane na podstawie przepisów przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 • zostaje wszczęta w trybie przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa,
 • ma charakter doraźny dotyczący ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej, użytkowania kasy rejestrującej lub sporządzania spisu z natury,

Nie zostaniemy także zawiadomieni o zamiarze wszczęcia kontroli, gdy kontrolowany:

 • został prawomocnie skazany w Rzeczypospolitej Polskiej np. za popełnienie przestępstwa skarbowego (w przypadku osoby prawnej ten warunek odnosi się do każdego członka zarządu lub osoby zarządzającej, a w przypadku spółek niemających osobowości prawnej – do każdego wspólnika),
 • jest zobowiązanym w postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • nie ma miejsca zamieszkania lub adresu siedziby albo doręczanie pism na podane adresy było bezskuteczne lub utrudnione

Praktyka – czyli najczęściej zadawane pytania.

 • Czy telefoniczne zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej jest wystarczające?

NIE. Kontrolujący, mają obowiązek zawiadomić podatnika o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej na piśmie.

 • Czy w sytuacji, gdy kontrola ma dotyczyć podatku dochodowego od osób prawnych, i kontrolujący bez zapowiedzi przyjdą na kontrolę, to mam obowiązek przyjąć kontrolujących?

NIE. Co do zasady, kontrola w zakresie podatku dochodowego musi być poprzedzona zawiadomieniem o zamiarze wszczęcia kontroli. Kontrola może rozpocząć się najwcześniej w terminie 7 dni licząc od dnia następującego po dniu, w którym podatnik został skutecznie zawiadomiony o kontroli.

 • Czy w sytuacji, gdy kontrolujący przyjdą na kontrolę bez zapowiedzi i każą mi podpisać, ze wyrażam zgodę na rozpoczęcie kontroli przed upływem 7 dni od zawiadomienia, to mam obowiązek przyjąć kontrolujących?

NIE. Kontrola może rozpocząć się najwcześniej w terminie 7 dni licząc od dnia następującego po dniu, w którym podatnik został skutecznie zawiadomiony o kontroli. Podatnik może odmówić podpisania zgody na rozpoczęcie kontroli przed tym terminem.

 • Czy jeżeli kontrola dotyczy zwrotu podatku od towarów i usług, to kontrolujący mają obowiązek mnie zawiadomić o zamiarze kontroli?

NIE. Zwrot podatku VAT jest tym przypadkiem, gdy kontrolujący nie mają obowiązku zawiadamiać podatnika o zamiarze wszczęcia kontroli.

 • Czy jeżeli kontrola dotyczy zwrotu podatku dochodowego od osób prawnych, to kontrolujący mają obowiązek mnie zawiadomić o zamiarze kontroli?

TAK. Kontrola podatkowa dotycząca zwrotu podatku dochodowego od osób prawnych jak i zwrotu podatku dochodowego od osób fizycznych dla swej skuteczności wymaga powiadomienia podatnika o zamiarze jej wszczęcia.


Beata Hudziak